Zásady o ochraně osob oznamujících protiprávní jednání dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

I. Účel

 • 1.1. Účelem této směrnice je vytvořit vnitřní oznamovací systém („VOS“) ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákona“) a ve smyslu SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva EU (dále jen „směrnice“), dále stanovit pravidla pro podávání a posuzování oznámení podle výše uvedeného zákona a směrnice a vytvořit podmínky poskytování ochrany osobám, které oznámení podaly, a to vše v rámci zaměstnavatele jako povinného subjektu dle zákona.

II. Oblast platnosti

 • 2.1. Ustanovení této směrnice jsou platná a účinná pro všechny zaměstnance a externí spolupracovníky Městské společnosti sportovní a rekreační areály, s.r.o.

III. Definice pojmů a zkratky

 • 3.1. Definice pojmů
 • Oznámení: oznámení („podání“) fyzické osoby obsahující informace o možném protiprávním jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, nebo porušuje zákon nebo jiný předpis Evropské unie specifikovaný v §2 odst. 1 zákona („oblasti upravené zákonem nebo předpisem Evropské unie“), o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností pro povinný subjekt.
 • Odvetné opatření: jednání v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno oznámením a které oznamovateli (nebo dalším relevantním osobám) může způsobit újmu.
 • Oblasti upravené zákonem nebo předpisem Evropské unie:
 • finanční služby, povinný audit a jiné ověřovací služby, finanční produkty a finanční trhy,
 • daně z příjmů právnických osob,
 • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 • ochrana spotřebitele,
 • soulad s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 • bezpečnost dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 • ochrana životního prostředí,
 • bezpečnost potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 • radiační ochrana a jaderná bezpečnost,
 • hospodářská soutěž, veřejní dražby a zadávání veřejných zakázek,
 • ochrana vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 • ochrana osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 • ochrana finančních zájmů Evropské unie, nebo fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.
 • VOS: soubor postupů a pravidel u zaměstnavatele umožňujících podat bezpečně oznámení a získat na něj reakci (opatření).
 • 3.2. Zkratky
 • MS: Ministerstvo spravedlnosti
 • PO: příslušná osoba pro VOS
 • VOS: vnitřní oznamovací systém
 • 3.3. Odpovědnosti a pravomoci
 • Statutární orgán zaměstnavatele: odpovídá za zajištění vytvoření VOS, včetně řádného vedení dokumentace a ochrany dat souvisejících s oznámením ve smyslu této směrnice (zajištění bezpečnosti informací). Dále odpovídá za určení PO k výkonu činností dle této směrnice a zákona. Určení PO provede písemně podpisem dokumentu nazvaného „Určení příslušné osoby podle §9 odst. 1 z.č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů“, který předá k rukám PO, která jej svým podpisem přijme a potvrdí, že bude plnit povinnosti PO dané zákonem a touto směrnicí.
  • Oznamovatel: nepodává vědomě nepravdivé oznámení.
  • Příslušná osoba: plní povinnosti související s výkonem činností dle zákona a směrnice. Neposkytuje informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení, zachovává bezpečnost informací.

IV. Popis procesu

 • 4.1. Obecně:
 • Smyslem ochrany oznamovatelů je učinit taková bezpečnostní opatření, která v nejvyšší možné míře zajistí jejich ochranu včetně ochrany identity a ochrany proti odvetným opatřením ze strany zaměstnavatele (např. rozvázání nebo neprodloužení pracovního poměru, převedení na jinou práci, snížení mzdy, ukončení dodavatelské smlouvy apod.).
 • 4.2. Informace o Povinném subjektu
Název (Firma):Městská společnost sportovní a rekreační areály, s.r.o.
Kontaktní údaje:info@saramb.cz, ds.: rssy7bw
Jméno a kontaktní údaje PO:Markéta Nováková, vos_podani@saramb.cz
 • 4.3. Postup a způsob podávání oznámení

Oznámení lze podat:

 1. prostřednictvím VOS zaměstnavatele způsoby specifikovanými dále v této směrnici
 2. podáním na MS
 3. uveřejněním za podmínek podle §7 odst. 1 písm. c) zákona
 • 4.4. Pověřená Příslušná osoba (PO)

PO dle této směrnice provádí následující činnosti dle zákona:

 1. přijímá a posuzuje důvodnost oznámení podaného prostřednictvím VOS
 2. navrhuje povinnému subjektu opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané oznámení, ledaže by tímto postupem mohlo dojít k prozrazení totožnosti oznamovatele.
 3. plní pokyny povinného subjektu, ledaže ohrožují nebo maří výkon její činnosti podle zákona,
 4. postupuje při výkonu své činnosti podle zákona nestranně,
 5. zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti podle zákona, a to i po ukončení výkonu této činnosti.
 • 4.5. Vnitřní oznamovací systém (VOS)

A)    Oznámení lze podat:

 1. ústně v kanceláři PO (kancelář č. 21 v 1. NP objektu čp. 1322 v obci Mladá Boleslav, jako kontaktní místo zaměstnavatele na adrese U Stadionu 1322, Mladá Boleslav. PO pořídí zvukovou nahrávku nebo přepis. PO dále umožní oznamovateli, aby se k přepisu vyjádřil a vyjádření k přepisu přiloží. Nevysloví-li oznamovatel s pořízením zvukové nahrávky nebo přepisu souhlas, nesmí je PO pořídit. V takovém případě sepíše záznam, který zachycuje podstatu ústního oznámení. PO umožní oznamovateli, aby se k záznamu vyjádřil; vyjádření k záznamu přiloží. Obdobně se postupuje, není-li technicky možné pořídit zvukovou nahrávku ústního oznámení.
  1. písemně v kanceláři PO (kancelář č. 21 v 1. NP objektu čp. 1322 v obci Mladá Boleslav, jako kontaktní místo zaměstnavatele na adrese U Stadionu 1322, Mladá Boleslav, nebo vložením do schránky (schrána je umístěna ve vestibulu hlavního vchodu v přízemí objektu čp. 1322 v obci Mladá Boleslav, jako kontaktní místo zaměstnavatele na adrese U Stadionu 1322, Mladá Boleslav.
  1. písemně prostřednictvím elektronického podání (vos_podani@saramb.cz)
  1. osobně: požádá-li o to oznamovatel, je PO povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů.

B)    O přijetí oznámení je PO povinna do 7 dnů ode dne jeho přijetí písemně vyrozumět oznamovatele, ledaže:

 1. oznamovatel výslovně požádal PO, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo
  1. je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele.

C)    PO je povinna posoudit důvodnost oznámení a písemně vyrozumět oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je PO povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím.

D)   Zjistí-li PO při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle uvedeného zákona, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele.

E)    Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, PO navrhne zaměstnavateli opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. O přijatém opatření zaměstnavatele neprodleně vyrozumí PO, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele. Nejsou-li navržená opatření přijata, přijme PO jiné vhodné opatření.

F)    Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, PO bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a všech okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.

G)   Zaměstnavatel jako Povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona.

 • 4.6. Evidence o přijatých oznámeních

Evidenci vede PO v Knize přijatých oznámení. Evidence minimálně obsahuje:

 1. datum přijetí oznámení
 2. jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, jsou-li jim tyto údaje známy
 3. shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li jim její totožnost známa
 4. datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení a jejich výsledek.

Oznámení podané prostřednictvím VOS se uchovává ve spisovně po dobu 5 let ode dne jeho přijetí.

V. Externí oznamovací systém

5.1. Oznámení na případné protiprávní jednání lze podat i prostřednictvím oznamovacího systému MS, i anonymně, na adrese:  https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

5.2. Kontakty na MS

E-mail:                 oznamovatel@msp.justice.cz

Tel.:                      221 997 840

VI. Související dokumentace

 • SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie
 • Zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů
 • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
 • NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 – obecné nařízení o ochraně osobních údajů